برای رونق یافتن تولید، نظام سنگین بروکراسی کشور باید اصلاح و تعدیل شود… دیگر مانع مانع مهم رونق تولید، اتکا به رانت نفت است که انگیزه رقابت و تولید را در برخی صنایع ما از بین برده است.