امیدواریم همه مورد لطف خدا باشیم و آن خدایی که قلب ها در دست او است و سال ها را او می‌گرداند و شبانه روز را او تدبیر می کند حال ما را به بهترین حالات تغییر دهد.