آیت الله دژکام در جلسه شورای اداری بخش کامفیروز با اشاره به جلوه گری تقوا و ایمان به خدا در شهرها و روستاها بیان کرد : برای رسیدن به نتیجه مطلوب در کار باید صبر پیشه کنید و دست از تلاش برندارید.