امام‌جمعه شیراز گفت: ترامپ خدمت بزرگی به کشور کرد چراکه آن‌قدر ایران را تحریم کرد که همان کسانی که هنوز چشم امید به غرب داشتند نیز دوباره به سراغ صنایع دانش‌بنیان داخلی آمدند.