امام جمعه شیراز گفت: بیش از ۲ هزار روستای خالی از سکنه در فارس حاصل سیاست‌های ۴۰ سال اخیر نیست بلکه در گذشته نتوانستم سیستم اقتصادی را اجرایی و عملیاتی کنیم.