نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس خواستار توجه به بحث پراکندگی مساجد در نقشه جامع شهرسازی شد و بر لزوم ورود بنیاد مسکن و شهرداری به این مسئله تأکید کرد.