امام جمعه شیراز بر راه اندازی نهضت آموزش عمومی فقه تاکید کرد و گفت: اگر فقه را از همان سنینی که می توان فرا گرفت، به نوجوانان آموزش داده شود، می توانیم موفق عمل کنیم.