آیت الله دژکام گفت: نماینده‌ای که هراس داشته باشد شعار “مرگ بر آمریکا” را با صدای رسا بر زبان بیاورد و در مقابل استکبار جهانی نیز دچار ترس شود به درد مجلس و نمایندگی این مردم نمی‌خورد.