نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با اشاره به رویکرد جدی و عمیق وزارت بهداشت در رابطه با موضوع مهم «آموزش و پژوهش» در این حوزه گفت: باید نسبت به مسائل آموزشی بازنگری انجام شود.