آیت الله دژکام بیان کرد : کادر درمانی به جهان اثبات کرده‌اند که در اوج تحریم‌های ظالمانه، ریشه‌های عمیق تمدنی ایرانی به ایرانیان قدرت مبارزه با کرونا می‌دهد و این ستودنی است.