امام جمعه شیراز با اشاره به بیانات رهبر معظم مبنی بر اینکه با یک گروه و جناح کار انقلاب پیش نمی‌رود و نیاز به جبهه‌ای متشکل از آحاد مردم است، ولایت و اخوت را ارکان اصلی جبهه‌سازی برای انقلاب دانست.