آیت الله دژکام با اشاره به نقش پیشگیری خبرنگاران از بروز خلاف و فساد در جامعه گفت:‌ باید همان‌طور که خبرنگاران به تغییر و تحول و بهبود وضعیت اجتماعی دیگران کمک می‌دهند، در روز خبرنگار و چنین جلساتی هم بتوانیم به بهبود وضعیت اجتماعی خبرنگاران کمک دهیم تا آن‌ها بتوانند نقش خود را در این زمینه بهتر ایفا کنند.