امام جمعه شیراز گفت: استان فارس در عرصه راه و شهرسازی بسیار عقب است و این یک عقب ماندگی بسیار واضح و آشکاری نسبت به برنامه های توسعه استان است.