دیداری صمیمانه بود؛ بدون تشریفات معمول، با نسلی از جنس رویش‌های ناب؛ نسلی که باید خود را برای پیمودن راهی سخت آماده کند.