ثبت نام شرکت در دومین همایش منطقه‌ای حوزه انقلابی حوزه منتظر سال ۹۹_۹۸ شروع شد.