آیت الله دژکام جهت پرداخت زکات برای کشاورزان محترم توصیه نامه ای صادر کرد.