آیت الله دژکام با تاکید بر اینکه عمل به توصیه متخصصان در مسائل بهداشتی به معنای بسته بودن دست خداوند نیست گفت: تنها یک عنایت ائمه(ع) می تواند هر شرایطی را تغییر دهد و دست خداوند بالاترین دست ها است.