نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با اشاره به درخواست جامعه قرآنی استان برای تشکیل شورای عالی قرآن، از تشکیل این شورا ذیل شورای فرهنگ عمومی خبر داد و گفت: از ایجاد و سامان یافتن شورای عالی قرآن حمایت می‌کنم.