نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس در دیدار شورای جبهه فرهنگی انقلاب استان فارس بیان کرد : ما باید به سازندگی و تربیت انسان برای تحول اجتماع معتقد باشیم.