امام‌جمعه شیراز گفت:اگر می‌خواهیم فریاد مبارزه با استکبار که در رأس آن آمریکا است، بلند کنیم،باید نگاهی به خودمان کرده و اگر در چهارچوب قرآن حرکت نکنیم و حق مردم را بخوریم،حق مبارزه با استکبار نداریم.