امام جمعه شیراز گفت: برای ساختارسازی دولت اسلامی باید از بیانات معصومین الگوبرداری شود چرا که استفاده از المان کشورهای غربی ، با ضعف‌های غیرقابل جبران همراه است.