نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با بیان اینکه اگر کسی با تقوا باشد، آزادی معنوی دارد وگرنه اسیر نفس خواهد بود، گفت: تقوا باعث آزادی معنوی انسان است.