امام جمعه شیراز با انتقاد از افرادی که به‌دنبال القا این موضوع به جامعه هستند که مذاکره با آمریکا راه برون رفت از مشکلات است گفت: برطرف کردن مشکلات به توکل به خدا و مقاومت نیاز دارد.