امام جمعه شیراز با توصیه به کارمندان دستگاه‌ها و کسبه که با مردم با روی خوش برخورد کنند،گفت: باید در جامعه عطر رحمت را پراکنده ساخت؛ گاهی ما خودمان به جان هم افتاده‌ایم و لذت زندگی را از هم گرفته‌ایم.