امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه دولت تاکنون طی سه مرحله تعهداتش را نسبت به برجام کم کرده، گفت: دولت در برداشتن گام چهارم تردید نکرده و آن را محکم بردارد.