آیت الله دژکام اصلی‌ترین ارکان جلوگیری از تورم را افزایش تولید داخلی و مبارزه با فساد دانست و گفت: به این دلیل دچار تورم می‌شویم که پولمان پشتوانه‌ مورد نیاز یعنی تولید مردم را همراه ندارد.