امام جمعه شیراز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، تاکید کرد وضعیت بد خودروسازی در کشوری که سامانه موشکی سوم خرداد را تولید می کند، نشان دهنده وجود ضعف در مدیریت خودروسازی است.