امام‌جمعه شیراز برنامه‌ریزی برای مقاومت در برابر جنگ اقتصادی دشمن را ضروری دانست و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی مردم را در صدور مجوز کسب و کار معطل نکرده و آنها را به یکدیگر پاس ندهند.