امام جمعه شیراز گفت: توسعه صادرات، فعال سازی بخش خصوصی، اصلاح و تقویت نظام بانکی و تقویت تجارت دانش بنیان چهار موضوع اولویت دارِ استان فارس است که مدیران باید به آنها توجه کنند.