امام جمعه شیراز با تأکید بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط در مواجهه با مسائل مختلف گفت: گاه به رفتار و عملکرد کسی اعتراض داریم، این اعتراض باید به گونه‌ای مناسب و تاثیرگذار مطرح شود.