امام جمعه شیراز گفت: کسی که می خواهد مجری عدالت در جامعه باشد لازم است خود عادل باشد لذا مدیران جامعه اسلامی باید از بین افراد عادل انتخاب شوند.