امام جمعه شیراز یک تذکر جدی به فتنه گران اقتصادی دادو گفت:همان طور که مردم در ۹ دی فتنه‌گران سیاسی را در جای خود نشاندند خشم مردم این فتنه‌گران اقتصادی را نیز بر جای خود می‌نشاند.