نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه هر کاری که خشنودی خداوند در آن نباشد، ظلم است، نشناختن ولی امر را از مصادیق ظلم به خویشتن برشمرد.