نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با اشاره به آیات ۵۱ سوره نساء، ۵۲ و ۸۰ سوره مائده تأکید کرد که طبق آیات قرآن دوستی با کافران مورد خشم و غضب خداوند متعال است.