امام جمعه شیراز گفت: باید در فضای مجازی با همین زیر ساخت های موجود اقدامات فرهنگی و تبلیغی خود را گسترش دهیم، ما نگران این نیستیم که چه چیزی در برابر ما است، خدای متعال حامی ما است و به جای خوبی خواهیم رسید، باید با یک جمع رسانه ای حرکت در فضای مجازی را سامان دهیم.