آیت الله دژکام گفت: جامعه‌پردازی یعنی تعریف منطقی و علمی همه سازوکارهای اداره جامعه به نحوی که هیچ خلاء و ابهامی بی پاسخ نماند.