نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس گفت: به نظر می‌رسد در حد درک مفاهیم، بستر آموزش و پرورش به اندازه‌ای که دانش‌آموزان مسائل دینی را بفهمند، مطلب ارائه می‌دهد ولی در مرحله نگرش، انگیزش و رفتار که مراحل بعدی فهم مطلب هست، این عمق را در آموزش‌های رسمی خود نداریم.