نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با تأکید بر اینکه کار ما باید از حالت خطابه خارج شود، گفت: ما به ‌عنوان نهاد روحانیت باید ببینیم که اهداف نظام در عرصه‌های مختلف محقق شده است یا خیر و آن را از مسئول مربوطه مطالبه کنیم.