صالحی در شورای فرهنگ عمومی استان بیان کرد : آیت الله دژکام افق تازه‌ای در حوزه مسائل فرهنگی گشودند، این که می‌توان در حوزه استانی نظریه‌های راهبردی فرهنگی که ناظر به توسعه استان باشد را در پیش گرفت.