امام جمعه شیراز گفت: توفیق یک ورزشکار در میدان نشانه ی حمایت و برنامه ریزی و مدیریت خوب قبل از میدان داری است و درخشش ورزشکاران فارسی در ورزش رقابت های آسیایی معلولین جای قدردانی دارد.