نماینده رهبر معظم انقلاب در استان فارس تأکید کرد که باید در راه مبارزه با استکبار ثابت قدم باشیم تا دشمنان از جایی که قرار دارند، پیاده شوند.