به مناسبت روز آتش نشانی؛ دیدار با رئیس سازمان آتش نشانی و جمعی از همکاران