نماینده رهبر معظم انقلاب در فارس با بیان اینکه قدرت اراده و ایمان بر تکنولوژی غلبه می‌کند، گفت: زمانی دشمن غلبه می‌کند که ما اراده و ایمان خود را برای مقاومت از دست دهیم وگرنه آن‌ها پیروز نخواهند شد، این جهت که به نحوی با معنویت و دین هم ارتباط دارد، باید مدنظر همه باشد.