شرح بخش ها، محورها، موضوعات پیشنهادی جهت پژوهش و تولید اثر و جوایز همایش